czeeekoladowaaa

26 tekstów – auto­rem jest czeeeko­lado­waaa.

Obrzydliwy początek roku.

Idę przez ciem­ny las os­nu­ta wil­go­cią i za­pachem pa­lonych liści, niedo­gaszo­nego og­niska; we mgle i śmier­dzącym dy­mie, który prze­nika mo­je włosy, ub­ra­nia. Żołądek mam w gar­dle. Nie ze strachu, ze złości, z [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 10 grudnia 2013, 17:03

Marzyć jest rzeczą ludzką. Marzyć, znaczy mieć wyobraźnię. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 listopada 2013, 01:31

Nieśmiałość pot­ra­fi zniszczyć każdy naj­lep­szy mo­ment w życiu. Niepew­ność dop­ro­wadza do obłędu. Chcesz coś zro­bić, prag­niesz te­go, jes­teś już zde­ter­mi­nowa­ny i go­towy do działania. Ale nag­le przy­pomi­nasz so­bie, że prze­cież jes­teś nieśmiały. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 stycznia 2013, 16:09

Przy­jaciele, zna­jomi, gru­pa społeczna, która jest pot­rzeb­na każde­mu z nas do fun­kcjo­nowa­nia. Dzięki nim nie żyje się w za­pom­nieniu. Dzięki nim można swo­bod­nie roz­ma­wiać na każdy te­mat. Cza­sami w ich to­warzys­twie czujesz [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 stycznia 2013, 19:33

Roz­mo­wa jest chy­ba naj­po­pular­niej­szym środ­kiem ko­muni­kac­ji. Dzięki niej wiemy wszys­tko o dru­gim człowieku, oczy­wiście jeśli on chce nam o so­bie opo­wie­dzieć. Bez roz­mo­wy i słów byśmy nie is­tnieli. Bez te­go wszys­cy czulibyśmy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 stycznia 2013, 20:31

Daj mi powód do płaczu, daj mi powód do śmie­chu, daj mi powód do szczęścia. Ale nig­dy do nienawiści... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 listopada 2011, 00:02

"Wskaż mi sto do­wol­nych osób, a przed­sta­wię Ci ty­le rodzajów miłości." 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 lipca 2011, 16:25

Za­kochując się, sta­jesz się w pe­wien sposób kaleką. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 lipca 2011, 00:13

Idąc ciemną ulicą, drogę wyz­naczało mi tyl­ko światło księżyca. Spoj­rzałam w niebo i zo­baczyłam źródło blas­ku, a za­raz obok połys­ki­wała mała gwiaz­dka. By­li tak blis­ko siebie na tym ol­brzy­mim niebie, a jednak [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 27 fiszek • 15 listopada 2010, 19:38

Nie lu­bię ludzi, którzy oce­niają in­nych za to, jak wyglądają. Czy książkę ze zwykłą, szarą okładką trze­ba od ra­zu odłożyć na boczny tor? Ta­kie często by­wają najciekawsze.. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 12 listopada 2010, 20:35
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czeeekoladowaaa

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność